Condicions Generals de Contractació

1. Objecte

Aquestes condicions generals de contractació (en el successiu les "Condicions Generals") tenen per objecte regular la compravenda "on-line" de cursos (en el successiu el "Servei") posats a la venda o a la disposició del públic per la Fundació Privada del Sector Públic Andorra Recerca i Innovació (d’ara endavant “Andorra Recerca i Innovació”) mitjançant el lloc web www.allaus.ad/ (en el successiu la "Plataforma").

Les Condicions Generals completen i desenvolupen sempre i quan no s’hi oposin els termes i condicions establerts si s’escau per cadascun dels Serveis seleccionats i posteriorment detallats en cada una de les ordres d’accés electrònica (en el successiu “l’Ordre de Compra”) executades pels usuaris de la Plataforma (en el successiu conjuntament els "Clients" i individualment el "Client") i els termes i condicions establerts en cadascuna de les confirmacions d’Andorra Recerca i Innovació a cada Ordre de Compra (en el successiu la “Confirmació de Compra”).

2. Adhessió a les Condicions Generals

Preguem als Clients d’Andorra Recerca i Innovació que llegeixin atentament les Condicions Generals atès que el compliment i l’enviament de l’Ordre de Compra implica la plena adhesió sense reserves a totes i cadascuna de les Condicions Generals. A aquest efecte abans que una Ordre de Compra pugui ser enviada es requerirà al Client que accepti electrònicament les Condicions Generals així com si s’escau els termes i condicions establerts per a cadascun dels Serveis i la política de privadesa i de cookies d’Andorra Recerca i Innovació (en el successiu la “Política de Privadesa i de Cookies”). No obstant l’anterior no serà d’aplicació al Client qualsevol modificació que es pogués produir en l’establert a les Condicions Generals o a la Política de Privadesa i de Cookies amb posterioritat a la data d’enviament d’una Ordre de Compra específica per a un Servei.

En cas que el Client no estigués d’acord amb les Condicions Generals i/o amb la Política de Privadesa i de Cookies aquest no ha de contractar el Servei.

3. Ús de la Plataforma

1. El Client declara ésser major d’edat i disposar de la capacitat legal necessària per a vincular-se mitjançant aquest acord i utilitzar aquesta Plataforma de conformitat amb les Condicions Generals i la Política de Privadesa i de Cookies que entén i reconeix en la seva totalitat.

2. En accedir a la Plataforma i amb caràcter general contractar el Servei el Client assumeix les obligacions següents:

 • Fer ús de la Plataforma i utilitzar el Servei d’acord amb la legislació andorrana vigent aplicable en la matèria.
 • No realitzar cap Ordre de Compra per part de persones menors de 16 anys.
 • No contravenir els drets de propietat els drets de propietat intel·lectual i industrial o altres drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic d’Andorra Recerca i Innovació dels seus proveïdors o d’altres tercers.
 • No realitzar cap Ordre de Compra falsa o fraudulenta. En cas que Andorra Recerca i Innovació pogués advertir que el Client està realitzant comandes falses o fraudulentes Andorra Recerca i Innovació es reserva el dret d’anular la comanda de què es tracti i d’informar a les autoritats pertinents.
 • Proporcionar de forma veraç a Andorra Recerca i Innovació la seva adreça de correu electrònic i altres dades de caràcter personal i de contacte que puguin ser requerides per Andorra Recerca i Innovació així com les dades relatives a la seva targeta de crèdit i/o dèbit segons la situació. I en cas que es produeixin modificacions en les mateixes comunicar-ho a Andorra Recerca i Innovació enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic edna@ari.ad.
 • Fer ús de la Plataforma únicament per a realitzar consultes o comandes legalment vàlides.

3. Mitjançant aquesta Plataforma Andorra Recerca i Innovació ofereix un servei de gestió que permet al Client comprar els Serveis que seleccioni. Una compravenda en aquesta Plataforma significa que el Client realitza una Ordre de Compra a Andorra Recerca i Innovació per a adquirir els Serveis seleccionats el que implica una obligació de pagament que ha de ser confirmada per Andorra Recerca i Innovació.

4. Informació Prèvia a la Contractació

D’acord amb l’establert en la legislació andorrana vigent en matèria de protecció als consumidors i de contractació en l’espai digital Andorra Recerca i Innovació informa al Client que:

 • 1. Els tràmits per a subscriure el contracte de compravenda dels Serveis són de forma consecutiva els següents:
  • El Client haurà de clicar l’opció “Inscriu-te” que apareix a la pàgina dels Cursos de l’apartat EDNA que prèviament hagi seleccionat.
  • En cas que el Client no sigui usuari registrat de la Plataforma haurà de registrar-se indicant el seu nom i cognoms, telèfon, número de DNI o passaport, correu electrònic i establir una contrasenya amb la seva corresponent repetició. Un cop omplerta tota la informació, el client haurà de fer clic a “Registrar”.
  • En cas que el Client ja fos usuari registrat de la Plataforma únicament haurà d’iniciar sessió al seu perfil.
  • Un cop el Client hagi iniciat sessió al seu perfil haurà de tornar a clicar sobre l’opció “Inscriu-te” del Servei que desitgi.
  • S’obrirà una finestra emergent amb el text legal. El Client haurà de clicar la casella d’ “Accepto el text” per a poder seguir amb la compra i després haurà de clicar sobre “Inscriu-te”.
  • A continuació la pàgina redirigeix al portal Redsys per fer el pagament de l’import del curs amb targeta Visa, Mastercard o Maestro. Després d’entrar les dades de la targeta (Número de targeta, caducitat i CVV) cal clicar Acceptar.
  • Un cop la compra hagi estat autoritzada pel banc s’obrirà una finestra on s’indica el codi d’autorització de la compra, el nom del titular del comerç (en aquest cas EDNA Andorra), la url del comerç (en aquest cas allaus.ad) i la descripció del producte (nom del curs).
 • 2. El contracte de compravenda (és a dir els diferents documents que el conformen com ara entre d’altres possibles les Condicions Generals, la Política de Privadesa i de Cookies, l’Ordre de Compra i la Confirmació de Compra) es formalitzarà en català.
 • 3. El Client podrà identificar errors en la introducció de les seves dades en l’Ordre de Compra un cop rebuda per correu electrònic. Per a corregir un error en la introducció de les seves dades un cop realitzada l’Ordre de Compra, el Client de seguida que hagi identificat l’error haurà de connectar-se al seu perfil a la Plataforma i realitzar les modificacions que s’escaiguin.
 • 4. La documentació, dades i informació relatives a cada contracte de compravenda seran conservats d’acord amb l’establert en la Política de Privadesa d’Andorra Recerca i Innovació.

5. Invitació a Contractar

La informació continguda en les Condicions Generals i en la Plataforma en general no és constitutiva d’una oferta de venda per part d’Andorra Recerca i Innovació sinó una invitació al Client per a fer ús del Servei ofert per Andorra Recerca i Innovació i adquirir en el seu cas els Serveis.

No existirà cap contracte de compravenda entre Andorra Recerca i Innovació i el Client en relació amb cap Servei fins que l’Ordre de Compra hagi sigut expressament acceptada per Andorra Recerca i Innovació mitjançant l’enviament de la Confirmació de Compra. Per tant la formalització del contracte de compravenda entre el Client i Andorra Recerca i Innovació es produirà quan Andorra Recerca i Innovació enviï al Client la Confirmació de Compra i/o la corresponent factura.

En cas que l’Ordre de Compra no sigui acceptada per Andorra Recerca i Innovació i se li hagués carregat algun import a la targeta de crèdit del Client aquest li serà immediatament reintegrat en la seva totalitat sense cap recàrrec.

6. Ordres de Compra

Les Ordres de Compra únicament es cursaran electrònicament mitjançant la Plataforma per mitjà dels procediments electrònics que s’hi estableixin.

Per l’anterior el Client haurà d’haver proporcionat i complimentat correctament i íntegrament totes i cadascuna de les dades sol·licitades per Andorra Recerca i Innovació com a obligatòries.

Un cop Andorra Recerca i Innovació hagi confirmat l’Ordre de Compra i el pagament s’hagi realitzat amb èxit, Andorra Recerca i Innovació remetrà al Client la Confirmació de Compra i/o la corresponent factura a l’adreça de correu electrònic indicada a l’Ordre de Compra.

Per tant com ja s’ha indicat el contracte de compravenda d’un Servei entre el Client i Andorra Recerca i Innovació quedarà formalitzat únicament un cop Andorra Recerca i Innovació enviï la Confirmació de Compra al Client i/o la corresponent factura. Sense perjudici de l’anterior el client podrà sol·licitar expressament la factura relativa a l’Ordre de Compra de què es tracti enviant un correu electrònic a l’adreça edna@ari.ad.

7. Disponibilitat

Totes les Ordres de Compra estan subjectes a la disponibilitat dels Serveis de què es tractin.

En el supòsit que posteriorment a la recepció d’una Ordre de Compra no es duguessin a terme els Serveis objecte de la referida Ordre de Compra de conformitat amb la legislació andorrana vigent en matèria de comerç i de protecció dels consumidors, Andorra Recerca i Innovació ha d’informar al Client d’aquesta circumstància que té dret a recuperar les sumes satisfetes com a màxim en el termini de trenta (30) dies naturals.

8. Preu i Forma de Pagament

1. Preu

El preu final complet dels Serveis seleccionats per a la seva compra es mostrarà al Client amb el corresponent desglossament un cop hagi seleccionat el Servei que decideixi comprar i abans de que el Client quedi vinculat per cap contracte o obligació de pagament. El dit preu inclourà el preu de tots els Serveis seleccionats així com les taxes que siguin d’aplicació.

2. Forma de pagament

El preu es pagarà exclusivament mitjançant targeta de crèdit i/o dèbit.

El pagament es realitzarà a través d’un servei de pagament en línia al qual redirigirà la mateixa Plataforma un cop completats tots els passos i el Client hagi seleccionat l’opció “Autoritzar Pagament”.

El servei de pagament mitjançant targeta de crèdit serà directament proporcionat per l’entitat emissora i en el seu cas l’entitat de crèdit corresponent. El càrrec a la seva targeta de crèdit serà simultani a l’enviament de la Confirmació de Compra i/o factura.

Andorra Recerca i Innovació exclou tota responsabilitat en relació amb la vulneració per part de tercers de la confidencialitat i seguretat de la informació i dades proporcionades pel Client amb ocasió del pagament de les seves compres electròniques mitjançant targeta de crèdit quan dites vulneracions escapin del seu control en la mesura en que el tractament de dita informació i dades no es trobi exclusivament sota el control d’Andorra Recerca i Innovació.

Quan l’import d’una compra sigui carregat de forma fraudulenta o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el titular podrà exigir l’anul·lació del càrrec sempre i quan s’hagi procedit a l’anul·lació en virtut del que estableixin les condicions de l’entitat emissora i/o de l’entitat de crèdit responsable de la targeta de crèdit i en el seu cas de les assegurances relatives a la targeta de crèdit. En aquest cas les corresponents anotacions d’endeutament i reemborsament als comptes d’Andorra Recerca I Innovació i del titular s’efectuaran amb la major brevetat possible. No obstant això, si la compra l’hagués efectivament realitzat el titular de la targeta de crèdit i per tant aquest hagués exigit indegudament l’anul·lació del corresponent càrrec, el Client quedarà obligat davant d’Andorra Recerca i Innovació al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de la dita anul·lació.

3. Despeses i impostos

Qualsevol despesa addicional relativa als Serveis adquirits així com en el seu cas els impostos que siguin d’aplicació seran a càrrec del Client qui haurà de pagar-los juntament amb els preus dels Serveis.

Els dits imports s’indicaran clarament en la Plataforma i seran inclosos en el total a liquidar pel Client tant en el moment d’efectuar l’Ordre de Compra com en la Confirmació de Compra i/o la factura.

9. Dret de Desistiment dels Serveis Adquirits Online

1. Termini per a l’exercici del dret de desistiment

De conformitat amb la legislació andorrana vigent en matèria de comerç i de protecció dels consumidors, el Client podrà desistir lliurement del contracte de compravenda del Servei en el termini de set (7) dies hàbils a comptar de la data d’enviament de la Confirmació de Compra al Client i/o la corresponent factura.

2. Forma d’exercici

L’exercici del dret de desistiment no estarà subjecte a cap formalitat d’indicació de motius essent suficient que s’acrediti en qualsevol forma admesa en Dret.

L’exercici del dret de desistiment per part del Client no implicarà la imposició de penalitat alguna.

Amb la finalitat de facilitar i agilitzar els tràmits corresponents, el Client ha de notificar per correu electrònic a Andorra Recerca i Innovació a l’adreça edna@ari.ad la seva decisió d’exercir el dret de desistiment i se li enviarà sense demora resposta al respecte.

El document de desistiment (o en el seu cas aquell altre document pel qual el Client exerciti el dret de desistiment aquí previst) s’haurà de remetre a l’adreça que figura en el dit document juntament amb (i) la copia impresa de la Confirmació de Compra i/o factura que en el seu moment hagués expedit Andorra Recerca i Innovació a favor del Client.

En qualsevol cas correspon al Client provar que ha exercit el seu dret de desistiment en temps i forma.

3. Reemborsament en cas de desistiment

Andorra Recerca i Innovació reemborsarà al Client l’import satisfet inicialment per aquest en concepte de preu del Servei i impostos aplicables en un termini màxim de trenta (30) dies naturals a comptar del dia següent en el que Andorra Recerca i Innovació hagués confirmat al Client l’acceptació del seu desistiment. El reemborsament tindrà lloc mitjançant abonament a la targeta de crèdit des de la qual el Client hagués realitzat la compra.

10. Comunicacions

1. Ordres de Compra i serveis post-venda

Tota comunicació entre el Client i Andorra Recerca i Innovació relativa a una Ordre de Compra determinada o a un Servei post-venda podrà realitzar-se per correu electrònic.

A efectes de comunicacions per correu electrònic Andorra Recerca i Innovació designa la següent adreça:

Correu electrònic: edna@ari.ad

L’adreça del Client a efectes de comunicacions serà la que en cada cas aquest designi a l’Ordre de Compra o la que consti després de que el Client hagi modificat tal adreça d’acord amb l’establert en aquestes Condicions Generals.

Tota comunicació relativa a una Ordre de Compra entregada a l’adreça de correu electrònic abans indicada s’entendrà correctament efectuada excepte si el destinatari hagués notificat prèviament al remitent un canvi d’adreça amb una antelació mínima de set (7) dies naturals.

2. Reclamacions i altres comunicacions

El Client podrà presentar les seves reclamacions i realitzar qualsevol altra comunicació per correu ordinari o correu electrònic a les direccions establertes en la clàusula 10.1 anterior.

Així mateix el Client podrà presentar de manera presencial a l’edifici del Prat del Rull situat al Camí de la Grau 4a planta a la parròquia d’Andorra la Vella (Principat d’Andorra) les seves reclamacions a la Unitat de Comerç i Consum del Govern d’Andorra mitjançant el següent formulari: http://www.comerc.ad/images/stories/PDFs/reclamacio_consum.pdf o de forma online mitjançant el següent enllaç https://www.comerc.ad/reclamacions/?id=ca.

11. Responsabilitat

1. Responsabilitat

Llevat de que es disposi expressament el contrari en la legislació andorrana vigent la responsabilitat d’Andorra Recerca i Innovació en relació amb qualsevol Servei adquirit a la Plataforma es limitarà al preu de compra del referit Servei.

Andorra Recerca i Innovació no respondrà pels danys indirectes causats al Client ni del lucre cessant.

Tanmateix queden garantits tots els drets que la legislació andorrana vigent garanteixi als consumidors.

2. Força major

En casos de força major Andorra Recerca i Innovació no serà responsable dels danys o perjudicis derivats de l’incompliment de les Condicions Generals.

Les Causes de força major inclouen entre altres qualsevol acte o esdeveniment fora del control raonable d’Andorra Recerca i Innovació o del Client incloent a títol enunciatiu i no limitatiu les aturades generals o sectorials que afectin a la prestació dels Serveis tancaments patronals incendis o robatoris a les instal·lacions d’Andorra Recerca i Innovació que afectin a la prestació dels Serveis desordres polítics econòmics o altres situacions d’inestabilitat que afectin a la seguretat i la impossibilitat de realitzar per qualsevol raó per parts d’Andorra Recerca i Innovació els Serveis.

12. Nul·litat Parcial

Si alguna de les clàusules d’aquestes Condicions Generals o alguna disposició dels termes i condicions establerts per a cadascun dels Serveis seleccionats, la Política de Privadesa i de Cookies d’Andorra Recerca i Innovació fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per una autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor sense que quedin afectats per la dita declaració de nul·litat.

13. Modificació

Aquestes Condicions Generals podran ésser modificades per Andorra Recerca i Innovació. És responsabilitat del Client llegir-les periòdicament atès que les Condicions Generals vigents en el moment de l’accés a la Plataforma o en el moment de la celebració del contracte de compravenda seran les que resultin aplicables.

14. Legislació Aplicable

Aquestes Condicions Generals es regiran per la legislació andorrana i estan subjectes a la jurisdicció exclusiva dels tribunals andorrans. No obstant això les disposicions establertes en aquesta clàusula no afectaran als drets que com a tal reconeix al Client la legislació vigent.

Data de la darrera actualització: 11 d’abril del 2014