La cartografia de les zones d'allaus

Existeixen mapes de les zones d'allaus. Es tracta d'una cartografia sistemàtica realitzada en les zones de muntanya, normalment pels diferents governs de les zones afectades. En els Pirineus catalans l'ha realitzada l'Institut Cartogràfic de Catalunya, a l'Aragó l'IGME, i a Andorra el Departament d'Indústria del Govern d'Andorra.

Els mapes de localització d'allaus són documents informatius (mapes d'inventari) i no determinen la freqüència i la intensitat de les allaus, sinó que delimiten les zones d'allaus per foto-interpretació i per recull de testimoniatges.

Una allau pot sobrepassar els límits cartografiats en el cadastre d'allaus. Així doncs, els límits d'aquests mapes no poden ser utilitzats per a determinar directament zones d'alta o de baixa perillositat.

Actualment, l'única cartografia oficial que disposem per a la prevenció del risc d'allaus és el **Cadastre d'Allaus d'Andorra*, que es compon de 111 Mapes de Localització d'Allaus** que cobreixen tot el territori nacional.

El Cadastre d'allaus recull els fenòmens ocorreguts i preserva la memòria històrica.

**Web Cadastre Allaus** 

Aquesta pàgina web permet disposar de manera ràpida i àgil de la informació de la localització de les allaus per a tot el territori andorrà.

Cadastre allaus

Informació disponible a la web:

- Totes les allaus enregistrades al cadastre d'allaus (incloent documents oficials en PDF)

- Localització de cada allau.

- Característiques específiques de cada allau.

- Informació de noves allaus per part dels usuaris per a l'actualització.

A partir del Cadastre d'allaus, de totes les dades conegudes (dades històriques, dades nivo-meteorològiques i fotografies aèries) i amb observacions sobre el terreny, s'estan duent a terme els Plans de Prevenció de Riscos d'Allaus previsibles (PPR d'allaus) i el Projecte de normativa, amb l'objectiu de definir les zones exposades al risc d'allaus.

El PPR Allaus s'articula al voltant dels tres punts següents:

  • La zonificació de la perillositat de les allaus.

    Aquesta zonificació és la que determina la intensitat -perillositat alta (A3), mitja (A2) i baixa (A1)- i la freqüència del fenomen natural potencialment destructiu (mapes de perillositat).

  • La zonificació reglamentària de l'ús del sòl.

    Aquesta zonificació és la que determina quines àrees es poden declarar edificables i quines no.

  • El projecte de normativa.

    Aquest document és el que desenvolupa les normes i criteris que s'hagin d'aplicar en cas d'afectació d'allaus pel que fa a la seguretat de les persones i l'edificabilitat dels terrenys, així com la gestió de control del risc per a les zones dels mapes de la zonificació reglamentària, respectant el que dicta la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme sobre les zones de risc natural.

Pàgines temàtiques relacionades

Mètodes de protecció

Existeixen diferents mecanismes de defensa per a protegir-nos de les allaus. D'una banda tenim els sistemes de predicció del perill d'allaus...

Llegir més
Els perfils de neu

Els perfils de neu són registres estratigràfics del mantell nival, és a dir, el reconeixement i representació de totes les capes de neu que trobem...

Llegir més
Els test d'estabilitat

Els tests d'estabilitat són assaigs que fem en el mantell nival per avaluar-ne l'estabilitat respecte a les allaus de placa. S'utilitzen tant per part dels observadors per a fer el butlletí de perill d'allaus...

Llegir més