Velocitat llindar i transport de la neu pel vent

No sempre que bufa el vent es produeix erosió i transport de la neu. L'erosió de la neu depèn de diferents factors, evidentment de la velocitat del vent, però també de la cohesió de la neu.

Si la neu té una cohesió feble, un vent de 3 a 8 m/s és suficient per a erosionar-la, si en la superfície del mantell hi ha una crosta de regel aquesta pot resistir vents de fins a 30 m/s. La velocitat llindar és la velocitat mínima que ha de tenir el vent per erosionar la neu. Kotlyakov (1961) representa gràficament la relació que hi ha entre la velocitat llindar i la resistència a l'erosió de la superfície del mantell.

També existeix una relació entre la temperatura i el transport de la neu. Oura (1967), a partir de diferents experiències, demostra que en el cas que la neu es trobi entre 0 i -7ºC la velocitat llindar disminueix en proporció a la temperatura. Si la neu està a una temperatura d'entre -7 i -23ºC la velocitat llindar no varia, això significa que la cohesió entre els grans no varia.

Relació entre la resistència del mantell nival i la velocitat del vent. (Kotlyakov 1961, extret de Mases 1997).

Pàgines temàtiques relacionades

Les allaus

Una allau es defineix com una porció de massa del mantell nival que es posa en moviment per ruptura d'un equilibri entre les forces resistents...

Llegir més
Les zones d'allaus

Les allaus acostumen a baixar per unes zones determinades que s'anomenen zones d'allaus. Això provoca que moltes vegades deixin empremtes...

Llegir més
Mètodes de protecció

Existeixen diferents mecanismes de defensa per a protegir-nos de les allaus. D'una banda tenim els sistemes de predicció del perill d'allaus...

Llegir més